info@stundars.fi

Pippi på Slöjd

Pippi på Slöjd

Stundars museum i Finland, Region Gävleborg i Sverige och projektet Þingeyskt og þjóðlegt på Island genomför under tiden 1.6.2015-1.6.2017 projektet ”Pippi på Slöjd”.

Projektet genomförs som ett samnordiskt projekt med likvärdig verksamhet i alla medverkande länder. Syftet med projektet är att konkretisera hantverkets förmåga att fungera som en gemensam mötesplats över kulturer och språk. Traditionellt hantverk är hållbar utveckling, långsam handling som ger tillfredställelse, identitet och synliga resultat.

Projektet är finansierat av Nordiska Kulturfonden.

Bakgrund och behov för projektet

Intresset från slöjdare i alla tre länder att få delta i olika projekt har alltid varit stort. Utbyten behövs för inspiration, nätverkande och inte minst för att få ta del av varandras erfarenheter. Genom kurser och träffar sprids intresset för hantverk och nya kontakter etableras. Kontakter som kan överskrida generations- och nationsgränser.

Från tidigare projekt vet vi vilken inspiration ett utbyte kan vara. Både på förhand som något att se fram emot, under projektets gång i form av uppmuntran och efteråt som goda minnen för de deltagande. För att trygga en utveckling av hantverket inom de tre organisationerna och regionerna krävs regelbundet inspiration och impulser utifrån. Förutom nya kontakter ger även en gemensam resa ge värdefulla upplevelser.

För att bibehålla intresset för hantverk samt för att skapa nytt intresse krävs att slöjdarna får nya kontakter till slöjdare inom den egna regionen och internationellt. Vi önskar vidga vyerna för deltagarna, inspirera och bidra till att de behåller viljan och lusten till att slöjda.

Traditionellt hantverk är hållbar utveckling, en långsam handling ger tillfredsställelse, identitet och synliga resultat samt fungerar ypperligt över kultur- och språkgränser.

Beskrivning av projektet

Projektet är ett hantverksutbyte mellan Sverige, Island och Finland. Under projekttiden kommer det att genomföras tre träffar, en i varje land. Till varje träff sänds fem (5) personer. Värdlandet kan delta med betydligt flera personer. Varje träff pågår i fyra dagar. Under projektträffarna får slöjdarna dels presentera sitt eget hantverk, dels ta del av de andra deltagarnas hantverk. Värdlandet ordnar kurser, workshops och hantverksdemonstrationer för allmänheten. Därtill planeras exkursioner till lokala hantverkscentra. En dag ägnas åt studiebesök och två dagar åt workshops, kurser och demonstrationer.  Kurserna ska ge deltagarna metoder/verktyg att på olika sätt arbeta processinriktat med inspiration och utveckling av hantverk/produkter. Träffarna ska också ge tillräckligt med tid för samtal, erfarenhetsutbyte och knytande av kontakter. De olika träffarna ska bidra till att öka slöjdarnas motivation och kompetens. Eftersom det under varje träff ordnas ett publikt evenemang där allmänheten bjuds in ska träffarna vara ett sätt för slöjdarna att nå ut och visa sitt hantverk för en större publik.

Det övergripande temat för projektet är fåglar. Utöver det bidrar varje land med ett eget inspirationsområde:

Sverige arbetar med återbruk och ”den nya slöjden”

Island arbetar med natur

Finland arbetar med tradition och traditionella tekniker

Hantverksträffarna i respektive land kommer att mynna ut i en utställning som kan vara antingen fysisk eller digital eller både och.

 

nordiskkulturfond_norden_black_rgb