Stundars museum och kulturcentrum i Korsholm förvaltas av föreningen Stundars rf. Den första museiföreningen grundades i Solf redan år 1938 av folkskolläraren Gunnar Rosenholm. Tillsammans med sina elever lade han grunden för det fina friluftsmuseet som idag består av 66 byggnader.

Stundars r.f. är en ideell förening med ca 250 personmedlemmar. Föreningens styrelse väljs för två år i gången. I styrelsen ingår representanter för Korsholms kommun och kommunstyrelsen i Korsholm. Föreningens främsta uppgift är att främja hembygdsarbete och kulturminnesvård.

Stundars r.f. har en personal med sju anställda och därtill ett tiotal säsonganställda. Museet får verksamhetsbidrag från Korsholms kommun och statssandelar för museiverksamhet från Undervisningsministeriet.

 

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

 

Föreningens namn och kontaktuppgifter
Stundars rf, www.stundars.fi, info@stundars.fi, 06-3442200

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse och ordinarie personal. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas till Finlands Svenska Hembygdsförbund för utdelning av medlemstidning.

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.