Stundars_årsberättelse2017

Stundars årsberättelse2016 webb

Stundars verksamhetsberättelse2015

Stundars_verksamhetsberättelse2014_web

Stundars_verksamhetsberättelse2013_web (PDF, 1711 kb)

Stundars_verksamhetsberättelse 2012 (PDF, 1658 kb)

Stundars verksamhetsberättelse 2011 (PDF, 1 418Kb)

Verksamhetsplan 2012 (PDF, 153 Kb).

Stundars verksamhetsberättelse 2010 (PDF, 1 388 Kb)

 

Gällande verksamhet vid Stundars kontakta Stundars kansli tfn 06 344 2200 eller verksamhetsledare Gunilla Sand tfn 050 355 7106.